TP / thị xã / quận / huyện : Th��� tr���n Tam �����o