TP / thị xã / quận / huyện : Th��� tr���n V��nh T�����ng