TP / thị xã / quận / huyện : huy���n ��i���n Bi��n