TP / thị xã / quận / huyện : huy���n Qu���ng ��i���n