TP / thị xã / quận / huyện : huy���n Th�����ng T��n