TP / thị xã / quận / huyện : th��� tr���n V��nh T�����ng