TP / thị xã / quận / huyện : th��� x�� Ch��u �����c