TP / thị xã / quận / huyện : tr���n V��nh T�����ng