"Đọc Cho Tôi Nghe" (Read Aloud) là tiện ích (Add-on, Extension) máy Vi Tính tự đọc nội dung trang Web, hoặc file PDF - tiếng Việt, tiếng Anh và trên 40 ngôn ngữ khác, tiện ích dễ xài.

Mỏi mắt? Mỏi lưng? Hãy cài tiện ích này rồi ngả lưng xuống giường, khi làm bếp hoặc làm việc khác, để "Đọc Cho Tôi Nghe" đọc nội dung của trang web yêu thích cho bạn nghe.

Với các Trình Duyệt Web (Browser):

- Firefox https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/read-aloud/

- Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/read-aloud-a-text-to-spee/hdhinadidafjejdhmfkjgnolgimiaplp?hl=vi

- (Microsoft) Edge https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/%C4%91%E1%BB%8Dc-cho-t%C3%B4i-nghe/pnfonnnmfjnpfgagnklfaccicnnjcdkm?hl=vi-VN

 - v.v.


- Tìm và cài đặt tiện ích trên Firefox dành cho Android:
https://support.mozilla.org/vi/kb/tim-va-cai-dat-tien-ich-firefox-android

- Cài đặt và quản lý tiện ích cho Chrome:
https://support.google.com/chrome_webstore/answer/2664769?hl=vi

- Thêm, tắt hoặc xóa tiện ích bổ sung trong (Microsoft) Edge:
https://support.microsoft.com/vi-vn/microsoft-edge/th%C3%AAm-t%E1%BA%AFt-ho%E1%BA%B7c-x%C3%B3a-ti%E1%BB%87n-%C3%ADch-b%E1%BB%95-sung-trong-microsoft-edge-9c0ec68c-2fbc-2f2c-9ff0-bdc76f46b026