Huyện Chương Mỹ

Đình Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, TT Chúc Sơn, , ,