Quảng Trị

Đường Hồ Chí Minh, thị trấn Cam Lộ, , ,