Huyện Ứng Hòa

Thôn Phú Thượng, xã Quảng Phú Cầu, , ,

Thôn Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, , ,